You Are Here:homepage > About us

contact us

Hangzhou, China

  • Zhejiang·Hangzhou·Binjiang ·BINKANG Road228Wanfu CenterCSeat2floor

  • LinksQQ:746595268

  • QQ:746595268(Please identify)

  • mailbox:lzl@dangbei.com

  • Sina Weibo:weibo.com/zndscom

Smart TV network:www.znds.com